“Пачалов” ЕООД е създадена през декември 2017 г., като започва да провежда обучения от януари 2018 г. През ноември 2020 г. се променя собствеността и името (“Лърнинг хъб” ЕООД), с което и основната дейност на фирмата. През януари 2022 г. се връща собствеността, името и основния предмет на дейност. Веднага след вписването на промените в търговския регистър, “Пачалов” ЕООД заема присъщото място в сферата на образованието, чрез организираните и провеждани обучения по “Първа помощ на работното място”, “Подготовка за реакция при бедствия и аварии”, “Здравословни и безопасни условия на труд” и други.

В “Пачалов” ЕООД през периода януари 2018 г. до ноември 2020 г. работят различни експерти, ръководени от собственика и управител на “Пачалов” ЕООД – инж. Слави Пачалов – Магистър по “Трудова медицина и работоспособност”. Към момента във фирмата работят двама лектори, но при необходимост се привличат доказани експерти и партньорски организации.

Мотивиран от работата в Българския червен кръст (БЧК) и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), инж. Пачалов желае да предлага обучения по различни теми, с практическа насоченост, базирани на съвремените теоретични и практически познания, представени със съвремени средства по достъпен и разбираем начин. Проведените над 1000 обучения в периода 2004 г. – 2015 г. и поне още толкова от 2016 г. до сега, са много добра основа на най-актуалните ни платформи. Ефективността на обученията по първа помощ се предмет и на дисертационния труд на тема: “Икономически и социални ефекти от прилагането на иновативен модел на обучение за превенция и оказване на първа помощ след трудови злополуки в Република България”. Удовлетворение в работата ни носи всяка добра дума, признателност и гласувано доверие. Част от мненията на наши партньори и клиенти може да видите в раздел “РЕФЕРЕНЦИИ”.  Надяваме се и Вашата фирма/организация да е част от групата ни “Среща на професионалисти”.