Свали анкетата за обучения

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) са такива, които не водят до професионални болести и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица.
Провеждам обучения и инструктажи, съгласно Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г., по следните теми: първа помощ; безопасни и здравословни условия на труд; електробезопасност; реакция при бедствия и аварии; пожаробезопасност и др.

Регламентиране на обучения по „Първа помощ на работното място“.

С чл. 20, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), се вменява на работодателя да създаде организация и да определи броя работещи, за оказване на първа помощ, при предотвратяване на вредните последици в случай на извънредни ситуации. В следващата алинея 2 е записано, че мерките и правилата за първа помощ, включително обучението, се определят с наредба на министъра на вътрешните работи и министъра на здравеопазването. Отново в ЗЗБУТ чл. 25а, ал. 1, т. 5, като основна дейност на службите по трудова медицина е записано, че „обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа”, което включва и обучения по първа помощ. Това задължения е препотвърдено и доразвито от разпоредбите на чл. 14, т. 2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина. Обученията по първа помощ на работното място се структурират съгласно Заповед № РД 09-410 от 13.10.1994 г. на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалните грижи, са утвърдени „Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа” (Правила за ПДП), в сила от 1.01.1995 г. Същите следва да се правят в рамките на прилаганите форми за инструктаж и обучение на работещите по безопасните методи на труд, съобразно конкретните рискове за здравето. От своя страна инструктажите по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) се провеждат съгласно Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г.

От изложеното по-горе е видно, че на работодателя се предоставя възможност да организира обученията по първа помощ, по начин който е най-изгоден за него, отчитайки цена на обучението, начин на провеждане, продължителност, качество и много други.

За да организираме и проведем Вашето обучение, да отговорим максимално на Вашите нужди и очаквания, моля да свалите, попълните и изпратите “анкетата за обучение”, препрадка към която има най-отгоре на настоящата страница.

Цената без ДДС за 2024 г. се формира от различни компоненти:

  1. Минимална цена за обучение едно обучение: 2 уч. часа – 300,00 лв.; 4 уч. часа. – 500,00 лв.; 8 уч. часа – 800,00 лв.
  2. Цена за материали в практическо обучение.
  3. Командировъчни разходи
  4. Други специфични.
  5. Отстъпки