Едно от първите ми обучения по първа помощ, когато още използвахме табла и манекени с маркучи.

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) са такива, които не водят до професионални болести и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица.
„Пачалов“ ЕООД провежда обучения и инструктажи, съгласно Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г., по следните теми: първа помощ; безопасни и здравословни условия на труд; електробезопасност; реакция при бедствия и аварии; пожаробезопасност и др.
Цените за организиране на обучения и инструктажи зависят от броя на участниците и продължителността на курса.

На семинар организиран от Фондация “Център по безопасност и здраве”, представям възможностите за организиране на обучения по първа помощ. Предимство имат членовете на фондацията и клиентите на “Бултекс 99”.

Регламентиране на обучения по „Първа помощ на работното място“.

С чл. 20, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), се вменява на работодателя да създаде организация и да определи броя работещи, за оказване на първа помощ, при предотвратяване на вредните последици в случай на извънредни ситуации. В следващата алинея 2 е записано, че мерките и правилата за първа помощ, включително обучението, се определят с наредба на министъра на вътрешните работи и министъра на здравеопазването. Отново в ЗЗБУТ чл. 25а, ал. 1, т. 5, като основна дейност на службите по трудова медицина е записано, че „обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа”, което включва и обучения по първа помощ. Това задължения е препотвърдено и доразвито от разпоредбите на чл. 14, т. 2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина. Обученията по първа помощ на работното място се структурират съгласно Заповед № РД 09-410 от 13.10.1994 г. на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалните грижи, са утвърдени „Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа” (Правила за ПДП), в сила от 1.01.1995 г. Същите следва да се правят в рамките на прилаганите форми за инструктаж и обучение на работещите по безопасните методи на труд, съобразно конкретните рискове за здравето. От своя страна инструктажите по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) се провеждат съгласно Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г.

От изложеното по-горе е видно, че на работодателя се предоставя възможност да организира обученията по първа помощ, по начин който е най-изгоден за него, отчитайки цена на обучението, начин на провеждане, продължителност, качество и много други.

Експерти по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), разбират разликите от обучения по първа помощ, предоставени от “Пачалов” ЕООД и други доставчици на тази услуга.

На “Дните по безопасност” във “Фесто – България”, представям обученията по първа помощ и запознавам присъстващите с най-рисковите състояния при инцидент.

Малка група от служители на “Фесто – България” се запознават с основни похвати в първата помощ.

Специалисти от водещи предприятия от гр. Пловдив и околността, се запознават с програмите по първа помощ, предлагани от “Пачалов” ЕООД.

От началото на месец октомври 2018 г., “Пачалов” ЕООД разполага с нови възможности за предоставяне на по-качествени услуги, на Вашето работно място. Използвайки мобилната ни учебна станция, може да представим и да онагледим необходимите теоретични знания, за по-добър образователен ефект.

Възможност за визуализиране на основните похвати за първа помощ, дори когато “залата” е вашето работно място.

Цените за организиране и провеждане на обучение зависят от редица фактори: големина на групата, продължителност на обучението, място на провеждане, ниво на обучението (основно, надграждащо, поддържащо) и др. Чрез изпращане на заявка (налична в раздел формуляри), стартираме процедурата по организация, планиране и ценообразуване.