03Aug/19

В подкрепа на образованието

Инвестицията в образование се възвръща многократно. Резултати могат да се получат както в момента, така и в продължителен период от време. Единственото сигурно е, че нищо не губим. Да окаже първа помощRead More…

28Aug/18

Обучения и инструктажи по здравословни и безопасни условия на труд

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) са такива, които не водят до професионални болести и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица.Read More…